Kyllikki Malkki ehdottaa yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöveron alentamista

19.5.2016 klo 08:03 Uutiset

Aloitteeni koskee kiinteistöveron muuttamista valtuuston päätöksellä 0% yleishyödyllisille yhdistyksille, joita ovat esimerkiksi Järvenpään Vapaaseurakunta Arkki, Järvenpään Helluntaiseurakunta Saalem, Setlementti Louhela jne. Näiden yleishyödyllisten yhteisöjen monipuolinen toiminta on kaupungissamme arvostettua. Järvenpään Vapaaseurakunta Arkki ja Järvenpään Helluntaiseurakunta Saalem tekevät monipuolista ja tuloksia tuottavaa työtä lasten, nuorten ja monella tavalla elämästä syrjäytyneiden keskellä.

Esimerkkejä Arkin toiminnasta: Arkki-soppa, EU-ruokatuen jako yli sadalle hengelle kuukausittain (vuositasolla jaettavan EU-ruokatuen kokonaismäärä on ollut 6 000 -15 000 kg ), Kids Action Night lapsille (100-200 lasta/ilta), nuorten illat, vahva musiikkitoiminta, erittäin vahva työ maahanmuuttajien ja syrjäytyneiden keskuudessa, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttaminen työelämään. ViaDia:n työn kautta on edesautettu useampia nuoria, työelämästä syrjäytyneitä ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä uuden työ- ja elämänpolun alkuun. ViaDia Järvenpää ry on perustettu Arkin toiminnan piiriin vuonna 2011, joka toimii seurakunnan diakonia- ja sosiaalisen avustustyön kanavana. ViaDia:n puitteissa on tehty tiivistä yhteistyötä Järvenpään kaupungin työllisyysyksikön, maahanmuuttajatoimiston, nuorisokeskuksen ja sosiaalitoimen kanssa.

Saalemin työssä on vahvaa ihmisten kohtaamista leivänjakoineen, musiikkitoimintaa, lasten keskellä muskari, partiota muistuttava Royal Rangers toimintaa, päihdetyötä. Vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Keskeisellä sijalla on kaikenlainen ihmisten elämän tukeminen vaikeuksien kohdatessa. Näiden toimintojen tavoitteena on ollut toimia myönteisenä muutoksentekijänä ja vaikuttajana Järvenpäässä sekä edistää järvenpääläisten kokonaisvaltaista henkistä, hengellistä ja aineellista hyvinvointia. Edellä mainittujen toimijoiden tilaisuudet ja toiminta ovat avoimia ja tarkoitettu kaikille järvenpääläisille ja niitä ylläpidetään järvenpääläisiä varten. Kaikki tämä työ tapahtuu pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin.

Vapaaseurakunta ja Helluntaiseurakunta eivät ole julkisoikeudellisessa asemassa. Heillä ei ole veronkanto oikeutta, jolloin nämä toimijat ovat kokonaan riippuvaisia jäsenten halukkuudesta tukea toimintaa taloudellisesti. Juridisesti ne ovat uskonnollisia yhdyskuntia, jolloin laissa ei määritellä toiminnan yleishyödyllistä luonnetta. Tämän johdosta verottaja ei pysty luokittelemaan toimintaa yleishyödylliseksi. Näin ollen kiinteistöjen kiinteistöveropäätös on korkein mahdollinen mm. Arkissa n. 13 500 € /v. Tämänkin kulu katetaan jäsenten rahalahjoilla.

Kiinteistöverolaissa §13 sanotaan, että kaupungin valtuusto voi määrätä erillisen kiinteistöveroprosentin (0-1,55%), jota sovelletaan yleishyödyllisiin yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan. Erillisen veroprosentin soveltamisen edellytyksenä on, että kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Yhteisön yleishyödyllisyys ratkeaa tuloverolain 22 §:n perusteella, jonka mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos:

1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 2/2

3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Toiminta täyttää kaikilta osin nämä yleishyödyllisyyden kriteerit. Sitä ei ole rajoitettu henkilöpiireihin vaan se on avointa kaikille järvenpääläisille, eikä sillä tavoitella taloudellista etua tai voittoa.

 

Ehdotus:

Ehdotan yllä mainittuun selvitykseen viitaten, että valtuusto määrittelisi kiinteistöveron yleishyödyllisille yhdistyksille, johon kuuluvat myös uskonnolliset yhdistykset, Järvenpään Vapaaseurakunta Arkki ja Järvenpään Helluntaisurakunta Saalem tasolle 0%, joka vastaa toiminnan luonnetta ja yleistä hyötyä koko kaupungille. Tällä päätöksellä edesauttaisimme kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia, jolloin myös näiden toimijoilla olisi paremmat edellytykset tuottaa merkittäviä ja konkreettisia säästöjä kaupungille mm. työttömien järvenpääläisten ammatillisten jatkopolkujen kautta sekä sosiaalisen avustustyön antaman aineellisen vaikuttavuuden myötä.

Kyllikki Malkki, valtuutettu, kristillisdemokraatit