Inhimillisempi ote – Kristillisdemokraattien kuntavaaliteemat Vantaalla 2017 – 2021

7.2.2017 klo 22:32 Uutiset

Vantaa – hyvä paikka elää ja vaikuttaa

Yhteisöllisyydellä, hyvillä arvoilla ja taitavalla taloudenpidolla teemme
Vantaasta kaupungin, jossa kaikilla on hyvä elää. Kunta ei ole
kilpailuareena vaan yhteisöjen yhteisö, jossa kolmas sektori, seurakunnat
sekä muut yhteisöt, yritykset ja toimijat yhdessä kunnan kanssa luovat
tämän myönteisen ilmapiirin.

Tarvitsemme yhteistyötä, hyvää johtajuutta sekä kohtuullisia taloudellisia
edellytyksiä kuntaveron ja kaupungin muiden tulojen muodossa.
Kristillisdemokraattien mielestä aina kannattaa ottaa inhimillisempi ote
asioiden hoitoon.


Tukea ja valinnanvapautta perheille   

Tarvitsemme päiväkotien rinnalla kotihoitoa, perhepäivähoitoa, aamu- ja iltapäiväkerhoja. Kotihoidontuki on osa perheiden valinnanvapautta. Kotihoidon tuen tasoa ja kestoa on parannettava. Vuorotyötä, osa-aikatyötä ja lyhytaikaista työtä tekeville on tarjottava joustavat mahdollisuudet järjestää lastenhoito.

Haluamme edistää perheiden hyvinvointia kehittämällä  jalkautuvia palveluja. Kotipalvelut (kodinhoitajat) tuovat  inhimillisyyttä ja myös säästöjä lastensuojelun kuluista.

Yksin eläminen voi olla oma valinta tai joskus myös haastava elämänvaihe.
Yhteisöllisyydestä huolehtiva kunta eri toimijoineen voi tuoda tukea ja
tarvittavia palveluita näihin tilanteisiin.

Apua parisuhteiden kriiseihin ja lasten kasvatukseen liittyviin huoliin on oltava helposti tarjolla. Lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen tulee puuttua varhaisessa vaiheessa.


Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin on saatava ratkaisu. Laadukkaat väistötilat on järjestettävä välittömästi. Korjausrakentamiseen kohdennettuja määrärahoja on korotettava. Uudisrakentamisen valvontaa on tehostettava.

Päivähoidon ja perusopetuksen ryhmäkokojen pitää olla riittävän pieniä, jotta voidaan taata lasten turvallisuus ja hyvät oppimisolosuhteet. Koulukiusaamiselle nolla-toleranssi.

Jokaiselle nuorelle on taattava opiskelupaikka peruskoulun jälkeen. Opiskelun keskeyttämisvaarassa olevat tai jo keskeyttäneet on tavoitettava. Oppisopimuskoulutusta ja työpajatoimintaa on laajennettava.

Puolustamme kristillisen kulttuuriperintömme esillä pitämistä koulutuspolun ajan. Rohkaisemme vaalimaan myönteistä uskonnonvapautta.


Arvostusta ikäihmisille

Kannatamme yli ikäsektorien tapahtuvaa yhteistoimintaa lasten päivähoidossa, nuorten toiminnassa ja vanhuspalveluissa sekä vanhusten vertaistukitoimintaa.

Kotipalveluihin on saatava resursseja, jotta ikäihminen pärjää pidempään kotona. Haluamme hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita kotipalvelutiimissä esim. seniorien ulkoilutuksessa.

Hoivayksiköissä asuvien vanhusten toimintakyky on merkittävästi alentunut ja hoidon tarve on suuri. Hoitajien määrää onkin lisättävä, ei vähennettävä!

Omaishoidon tukeen on saatava riittävät resurssit. Omaishoitajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava.

Inhimillinen saattohoito on turvattava.


Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille

Suunnitellusta sote-uudistuksesta huolimatta kunnalla on edelleen merkittävä rooli ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin sekä yhteisöjen elinvoiman edistäjänä.

Palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla ja helposti saavutettavissa alueellisesti. Hoitoketjujen jatkuvuus on turvattava.

Digitalisaatiossa on huomioitava ne, joilla ei ole digitaitoja tai joita haittaavat sairaudet ja vammat.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, perheneuvontaa sekä lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden tukipalveluita on lisättävä.

Esitämme työttömille, kotivanhemmille ja eläkeläisille  ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia ja terveysneuvontaa  terveyskeskuksissa.


Kulttuuri, vapaa-aika ja liikunta

Kuntalaisten mahdollisuuksista terveelliseen ja monimuotoiseen vapaa-aikaan on huolehdittava. Haluamme kehittää kulttuuri- ja liikuntapalveluita yli hallinnon rajojen siten, että suunnittelussa kuntalaisia kuullaan.


Kotouttaminen

Hyvät etniset suhteet edistävät molemminpuolista turvallisuutta, samoin yhdenvertaisuus oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Kaikenlaiseen rasismiin tulee suhtautua kunnassa torjuvasti.

Päiväkodeilla ja kouluilla on tärkeä tehtävä maahanmuuttajataustaisten lasten integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan, sen tapoihin ja sääntöihin.

Erityishuomiota on kiinnitettävä maahanmuuttajanaisten opiskelun ja työllistymisen tukemiseen.


Ympäristö, liikenne ja energia   

Rohkaisemme luonnossa liikkumiseen rakentamalla lähiliikunta-alueita. Sitoudumme ympäristön suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kunta on keskeinen toimija kiertotalouden, energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäämme puurakentamista julkisessa rakentamisessa.

Pyöräteiden kehittäminen on ilmanlaadun ja liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeää. Jalankulkuväylien talvikunnossa pitoon on panostettava. Liityntäliikenteen parkkipaikat ja eläkeläisten laajennettu oikeus ilmaisiin matkoihin ovat ohjelmassamme.


Elinvoimaa kotikaupunkiimme Vantaalle

Kuntatalouden velkaantuminen on pitkään ollut ongelma Vantaalla. Uudistuksia tarvitaan, jotta velkaantumista voidaan vähentää ja verojen nousu-uhka katkaista, mutta uudistus ei tarkoita meille samaa kuin leikkaustoimet. Tarvitsemme inhimillistä otetta päätöksiin.

Painotamme pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia. Edistämme vahvaa kumppanuutta alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Annamme innovaatioille tilaa.


Sinä olet tärkeä

Meille on tärkeää, että jokainen vantaalainen kokee kuuluvansa joukkoon ja olevansa mukana kehittämässä Vantaata. On luotava pohjaa uudenlaiselle yhteisöllisyydelle ja välittämiselle. Näemme jokaisen ihmisen lähimmäisenä, emme säästökohteena tai taakkana.

Tavoitteenamme on, että kunnanvaltuutettumme ja luottamushenkilömme ovat helposti lähestyttäviä kuntalaisten edustajia, jotka kuuntelevat kuntalaisten huolia ja vievät asioita aktiivisesti eteenpäin.

Ehdokkaat

Katso kaikki KD ehdokkaat Vantaalla täältä!