Kristillisdemokraattien budjettivaihtoehdossa huomioidaan ikäihmiset

3.10.2017 klo 09:13 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on jättänyt 47 talousarvioaloitetta, jotka sisältyvät valmisteilla olevaan KD:n vaihtoehtobudjettiin. Kristillisdemokraattien aloitteiden painopisteinä ovat lapsiperheiden ja eläkeläisten etuudet sekä panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja terveyden edistämiseen.

KD ryhmän suurimmat määrärahojen lisäysesitykset koskevat verotuksen lapsivähennyksen jatkamista (64 milj. €), ryhmäkokojen pienentämistä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa (50 milj. €), lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamista (50 milj.€) sekä pienimpien eläkkeiden korotuksiin 50 milj.€+38 milj.€) sekä vanhustenhuollon parantamiseen palvelusetelijärjestelmän avulla (50 milj. €). KD:n vaihtoehtobudjetti tulee olemaan tasapainotettu, kuten ennenkin, eli se sisältää vastaavat lisäykset myös tulopuolella.

Sisäilmapoliklinikoita yliopistosairaaloihin
Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen KD eduskuntaryhmä esittää 100 miljoonan euron rahoitusta, jonka avulla maassamme käynnistettäisiin erityinen sisäilmaohjelma. Ohjelman puitteissa yliopistosairaaloihin perustettaisiin sisäilmapoliklinikoita sekä kehitettäisiin tutkimusmenetelmiä ja sisäilmasairastuneiden sosiaaliturvaa. Ohjelman kautta vastattaisiin myös sisäilmaongelmista johtuvaan kuntien tuentarpeeseen väistötilojen hankinnassa sekä kotiopetuksen tarjonnassa.

Tukea seurakunnille ja kristillisille järjestöille

Aloitteiden joukossa on myös seurakunnallista työtä ja kristillisten järjestöjen toimintaa tukevia määrärahaesityksiä.

Kristillisdemokraatit esittävät evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisen työn tukeen indeksikorotuksia. Vuoden 2016 alusta uudistui ev.lut. seurakuntien yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä, kun yhteisöveroon perustuvasta järjestelmästä siirryttiin lakisääteiseen valtion avustukseen. Siirtymisen yhteydessä sovittiin, että rahoituksen määrää korotetaan vuosittain indeksikorotuksella. Hallitus kiirehti muuttamaan lakia niin, että vuosien 2017 ja 2018 budjeteissa ei indeksikorotuksia tehty.

– Pidämme tätä vääränä ratkaisuna ja esitämme indeksikorotuksen tekemistä täysimääräisesti. Valtion avustusten nykytaso ei kata kaikkia lakisääteisten tehtävien kustannuksia, toteaa kansanedustaja Päivi Räsänen.

Hän on ensimmäisenä allekirjoittajana jättänyt reilun 2,8 miljoonan euron talousarvioaloitteen asian korjaamiseksi budjetin eduskuntakäsittelyssä. Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Kristillisdemokraattien mielestä myös muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteiskunnallista työtä on syytä tukea. KD esittää 1 miljoonan lisäystä rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille niiden rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin.

– Uskonnolliset yhdyskunnat tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lasten, nuorison ja lapsiperheiden tukemiseksi. Näiden toimitilojen rahoitus perustuu suurelta osin vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin, jolloin rakennusten kunnossapitoon ym. liittyvät maksut voivat nousta tuloihin nähden varsin suuriksi, toteaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja kansanedustaja Antero Laukkanen.

Eduskunta lisäsi vuoden 2017 talousarvioon 1 000 000 euroa valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville. Arviolta 20 000—25 000 ihmistä hankkii viikoittain ruokansa nk. leipäjonojen kautta. Vähävaraisten ruoka-apua jakaville järjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi KD eduskuntaryhmä esittää 1 miljoona euroa vähävaraisten ruoka-apua jakaville valtakunnallisille järjestöille.

– Avustusruoanjakelu on tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluita täydentävää turvaa, sillä leipäjonoissa asioi pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja huonossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Vuonna 2016 aloitettuja avustuksia on syytä jatkaa. Hallitus ei ole kuitenkaan huomioinut tätä tarvetta vuoden 2018 talousarvioesityksessään, harmittelee Antero Laukkanen.

Ryhmän yhteisten aloitteiden lisäksi KD:n kansanedustajat ovat jättäneet muita aloitteita, joilla halutaan tukea kristilliseltä pohjalta toimivien järjestöjen yhteiskunnallista työtä. Sari Essayah esittää 150 000 euron määrärahaa ViaDia ry:lle vankien ja vapautuneiden vankien yhteiskuntaan sopeutumista tukevaan työhön. Antero Laukkanen ja Sari Essayah esittävät 200 000 euroa määrärahaa Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:lle. Sari Tanus esittää 300 000 euroa Pelastusarmeijan kierrätystoiminnan kehittämishankkeeseen ja 70 000 euroa Tampereen NNKY:n Itu-työhön, joka tukee kriisiraskaustilanteessa olevia, raskauttaan vaikeassa tilanteessa jatkavia ja abortin läpikäyneitä tyttöjä ja naisia.