KETKÄ OVAT KELVOLLISIA?

24.9.2020 klo 18:32 Uutiset

 

Virkanimitysten tarkoituksena on, että parhaiten kelpoisuusehdot täyttävä valitaan virkaan. Näin ei valitettavasti ole Suomessa aina tapahtunut. Seuraava valtionhallinnon ”päällikkövirka”-nimitys tulee tapahtumaan 1.10 alkaen, ja se koskee sisäministeriön hallinnonalalla Keskusrikospoliisin päällikön tehtävää. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihreät) on ”nimennyt” ennen ministeriyttään poliittiset virkanimitykset ”kaverikapitalismiksi”.
Kaverikapitalismi tarkoittaa lyhyesti sanottuna ”häikäilemätöntä korruptiota”. Siinä määräysvaltaa käytetään omien tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Valtioneuvosto tulee yleisistunnossaan nimittämään virkaa hakeneiden ja virkavalintaan hyväksyttyjen joukosta sisäministerin valitseman uuden Keskusrikospoliisin päällikön. Keskusrikospoliisin päällikön tehtävänä on mm johtaa, kehittää ja valvoa Keskusrikospoliisin toimintaa ja vastata viraston ja sen henkilöstön toimintaedellytyksistä ja toiminnan tuloksellisuudesta.

Ihmetystä herätti viran haussa olleet hakuehdot; sekä tieto siitä, että virkavalinnassa mukana olevien joukkoon on hyväksytty hakija ilman minkäänlaista poliisikokemusta. Miten se on mahdollista?

Sisäministeri Ohisalon ohjauksessa Keskusrikospoliisiin päällikön virkaan haettiin seuraavanlaisella tekstillä (IL 9.9): ”Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia tuloksellisesti kehittäjänä, yhteistyön rakentajana ja muutosjohtajana kehittyvässä poliisihallinnon toimintaympäristössä, kykyä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat huomioiden, kokemusta tehtäväalaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä hyviä henkilöstöjohtamistaitoja. Tehtävässä tarvitaan lisäksi vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, kokemusta laaja-alaisesta sidosryhmäyhteistyöstä sekä hyvää englannin kielen taitoa.”

Laki poliisin hallinnosta (14.2.1992/110) määrittää 12 §:ssä keskusrikospoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimukset sekä virkaan nimittämisen.

Poliisin hallintoa säätelevän lain (14.2.1992/110) 12 §:ssä ilmoitetaan Keskusrikospoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys poliisitoimeen.

Kuvassa Valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020, jossa tapahtuu mm päällikkövirkoihin nimittämisesittelyt.

Eduskunnan säätämien laissa määritettyjen kelpoisuusehtojen ohi ei voida asettaa virkaan omia kelpoisuus- tai ”hakijan eduksi katsomisen ehtoja”, jotka sivuuttaisivat laissa mainitun kelpoisuusvaatimuksen, tässä tapauksessa perehtyneisyyden poliisitoimeen.

Mikäli Valtioneuvosto yleistunnossaan tulee nimittämään KRP-päällikön virkaan henkilön, jolla ei ole perehtyneisyyttä poliisitoimeen, nimitys tapahtuu vastoin virkamies- ja poliisin hallinnosta annettuja lakeja. Oikeastaan esittelijä ei edes saa tehdä lain vastaista esittelyä.

Vaaleissa valitut poliittiset toimijat eivät voi toimia Suomen lakien vastaisesti, ja ajaa valtion virastojen johtoon omaa poliittista ideologiaansa edustavia henkilöitä, vaikka se mukavalle aatteen palosta tuntuisi.

Lokakuussa näemme, että voivatko. Politiikan tekemisen kun ei pidä vain olla lain- ja oikeudenmukaista, sen myös pitää näyttää sille.

Rauno Taskinen, kapt evp
kaupunginvaltuutettu Kuopio
(henkilöstöhallinnon kokemusta aluehallintovirastotasolta Ilmavoimien esikunnasta, sekä toimistopäällikkönä Karjalan Lennostosta)