Vantaan Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma 2021

22.1.2021 klo 12:31 Uutiset

Toiveiden ja ihanteiden Vantaa: Urbaani ja maaseutumainen, turvallinen ja viihtyisä kaupunki

Turvallinen ja toimiva kaupunki

1.        Vantaa on sekä urbaani että luonnonläheinen kaupunki, joka tarjoaa asukkailleen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia lähipalveluja rakentaen turvallista ja toimivaa elinympäristöä.

2.        Vantaalla on turvallista asua. Turvattomuutta aiheuttaviin ilmiöihin puututaan määrätietoisesti alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen.

3.        Vantaata kehitetään ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin ehdoilla.

4.        Kaupunkia kehitetään asuinalueiden omaleimaisuutta kunnioittaen sekä joukkoliikenteen, yksityisautoilijoiden ja pyöräilijöiden tarpeet huomioiden. Matka-aikoihin voidaan vaikuttaa hyvällä suunnittelulla ja kaavoituksella.

5.        Liityntäpysäköintimahdollisuuksia pitää olla riittävästi kohtuuhintaan autoille ja pyöräilijöille.

6.        Liikenneratkaisujen pitää olla asukkaiden liikkumistarpeet ja –toiveet sekä esteettömyys huomioonottavia ja kustannustehokkaita.

7.        Vantaalla ei ole varaa raitiovaunuhankkeeseen tulevalla vaalikaudella.

Kasvatus ja koulutus on hyvinvoinnin perusta

1.        Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluu kotihoidon tuki, jonka määrän ja keston pitää turvata vanhempien valinnanvapaus ja luoda turvallisuutta lasten kasvun ensi vuosiin. Päivähoidossa pitää olla pienet ryhmäkoot sekä pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

2.        Oppilailla on oltava riittävä tuki oppimiseen. Tuen tulee kohdentua jo alakouluikäisiin. Erityisopettajien, kuraattorien ja psykologien määrää on lisättävä. Ryhmäkokojen on pysyttävä maltillisina, yli 24 oppilaan ryhmiä ei tulisi muodostaa. Lisärahoitusta on kohdistettava tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen.

3.        Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään oppimisympäristöön, joka on turvallinen, väkivallaton ja terveellinen. Oppilaat on kohdattava yksilöinä positiivista itsetuntoa kehittäen. Koulukiusaamiseen etsitään nykyisten toimintamallien rinnalle uusia ennakkoluulottomia ratkaisuja.

4.        Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin on saatava ratkaisu. Laadukkaat väistötilat on järjestettävä välittömästi. Korjausrakentamiseen kohdennettuja määrärahoja on korotettava. Uudisrakentamisen valvontaa on tehostettava.

5.        Lapset ja nuoret opetetaan kunnioittamaan lähimmäisiä ja arvostamaan vapaaehtoistyötä.

6.        Opetuksessa huomioidaan ihmisen luontosuhde ja luonnon hyvinvointi.

Oikea-aikainen pääsy terveyspalveluihin ja sosiaalisen tuen piiriin

Terveyspalvelut

1.        Terveyspalvelut on säilytettävä lähipalveluina ja hoitoon on päästävä oikea-aikaisesti. Hoitoketjujen jatkuvuus on turvattava ja yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on välttämätöntä.

2.        Koronakriisin aiheuttamien hoito- ja hoivajonojen purkuun tarvitaan lisäresursseja.

3.        Digitaaliset palvelut ovat nykyaikaa, mutta on huomioitava heidät, joilla ei ole digitaitoja tai –laitteita. Etävastaanotot ovat hyvin rajallisia tutkimis- ja kohtaamismielessä eivätkä siksi voi korvata tavallista vastaanottokäyntiä.

4.        Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, perheneuvontaa sekä lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden tukipalveluita on lisättävä.

5.        Ehdotamme työttömille, kotivanhemmille ja eläkeläisille mahdollisuutta terveystarkastuksiin terveyskeskuksissa

6.        Tarvitsemme ennakkoluulottomia ratkaisuja päihdeongelmaisille, mielenterveyskuntoutujille ja osatyökykyisille. Tavoitteena on heidän työllistymisasteensa parantaminen.

Perhepalvelut

1.        Haluamme edistää perheiden hyvinvointia kehittämällä ennaltaehkäiseviä, jalkautuvia palveluja. Kotiintuotavat palvelut ovat parhainta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

2.        Apua parisuhteiden kriiseihin ja lasten kasvatukseen liittyviin huoliin on oltava helposti tarjolla. Lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen tulee puuttua varhaisessa vaiheessa.

Vanhus- ja vammaispalvelut

1.        Kotipalveluihin on saatava resursseja, jotta ikäihminen pärjää pidempään kotona. Haluamme hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita kotipalvelutiimissä esim. seniorien ulkoilutuksessa.

2.        Omaishoidontukea on nostettava. Omaishoitajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava.

3.        Hoivayksiköissä asuvien vanhusten toimintakyky on merkittävästi alentunut ja hoidon tarve on suuri. Hoitajien määrää on lisättävä ja pyrittävä 4T-malliin (ulkoilu-, ruokailu-, hygienia-, yhteisötakuu).

4.        Kannatamme eri-ikäisten mahdollisuutta kohdata toisiaan lasten päivähoidossa, nuorten toiminnassa ja vanhuspalveluissa.

Maahanmuutto ja kotouttaminen

1.        Kotouttamisessa painopisteenä on oltava suomen kielen osaaminen, suomalaisen yhteiskunnan kulttuuri ja arvopohja sekä suomalaisen työelämän vaatimukset.