Kristdemokraterna går till kommunalval med temat ”Hela landet med”

2.2.2021 klo 11:22 Uutiset

Kristdemokraternas nationella kommunalvalsslogan är ”Hela landet med”. Liksom i senaste val siktar KD på 2 000 kandidater och en ökning av fullmäktigeplatserna från nuvarande 320.

– Vi vill förhindra segregering och ojämlikhet mellan regioner och grupper av människor genom att involvera alla. Vi betonar hållbar ekonomisk förvaltning och prioritering av basservice i en ansträngd kommunal ekonomi, sade ordförande Sari Essayah, när hon presenterade KD:s kommunalvalsprogram.

Essayah påminde om att många kommuner befann sig i en allvarlig ekonomisk kris redan före coronan.
– Statens stödpaket, som tas som lån, ger nog hjälp över kommunalvalet, men vad händer sedan? Den demografiska strukturen är utmanande i många kommuner, både för tryggandet av finansieringen av tjänster och till exempel vårdpersonalens tillräcklighet.  På längre sikt kan inte basservicen hållas igång med lån som faller på våra barnbarn att betala.
– Samtidigt som coronan åderlåter jobben och företagen i en redan svår situation utökar regeringen kommunernas skyldigheter utan tillräcklig finansiering. En i och för sig nödvändig ökning av vårdardimensioneringen och en förlängning av den ideologiska läroplikten är reformer där problemen att genomföra dem faller på de kommunala beslutsfattarna. Man kan som på 90-talet hamna att spara in på lågstadieelevernas radergummin när resurserna för utbildningen rinner i väg till skolresor och bärbara datorer även för bergsrådens barn, sade Essayah i sin kritik.
Hon påminde om att kommunernas livskraft, jobb och skatteintäkter till stor del är beroende av hur företagen i regionen överlever.
– Vi stöder skapandet av nya arbetstillfällen i kommunerna, satsar på företagsamhet och tar krafttag för sysselsättningen genom att investera i kundanpassade tjänster. I kristdemokraternas kommunalvalsprogram betonas kommunens upphandlingskompetens.
– Vi vill upphöja strategin som styr den kommunala upphandlingen till ett centralt verktyg för att gynna t.ex. lokalt producerad mat och  SMF-företag. Vi vill se till att lokala företag garanteras lika möjligheter att producera de tjänster och produkter som kommunen konkurrensutsätter. Uppmärksamhet bör ägnas hållbarhetskriterier och det lokala inom ramen för upphandlingslagstiftningen, sade Essayah. Essayah betonade också vikten av en god personalpolitik i kommunerna både för att förbättra välbefinnandet på jobbet, för att säkerställa tillgången på arbetskraft och för att minska sjukfrånvaron.
– Välbefinnande på jobbet ger också betydande besparingar. Enligt kristdemokraterna bör den nuvarande utvecklingspolitiken för boende och service inte tas för givet. Coronakrisen har visat vilken stor potential som finns distansarbete och – undervisning. Många kan arbeta på två eller flera orter.

Med hjälp av valtemat ”Hela landet med” vill vi också signalera att det är viktigt för oss att hålla hela landet bebott och involverat i utvecklingen. En levande landsbygd och jordbruk utgör en viktig del. De kan inte importeras och hela Finland drar nytta av dem. Vi stöder kreativa, mobila, digitala och flexibla. KD vill värna om valfrihet för barnfamiljer och god vård av äldre.
– Barnfamiljerna bör också i fortsättningen ha rätt att utifrån sin situation välja lämplig vård för sina barn. Därför behövs hemvårdsstöd och vi kommer att fortsätta försvara kommuntillägget. Genomförandet av personaldimensioneringen i kommunernas småbarnspedagogik måste aktivt övervakas. Vi stöder en två års gratis förskoleundervisning som en frivillig rätt för barn att uppnå likvärdiga skolfärdigheter.
– På alla utbildningsnivåer bör det investeras i utbildningens kvalitet och friska skolutrymmen måste garanteras. Gruppstorlekarna måste hållas små och varje barn och ungdom måste garanteras möjlighet att bedriva en hobby. Att upprätthålla ett fungerande nätverk av närskolor är viktigt för oss. Vi tror att utökad distansundervisning och digitalt lärande kan minska stängningstrycket på mindre skolor.
KD anser att regeringens planerade finansieringsmodell för sotereformen riskerar att öka ojämlikheten mellan regionerna.
– Problemen inom äldreomsorgens måste åtgärdas och äldreomsorgen fås i ordning genom hemservice. Genom god hemvård och stöd till närståendevården engageras varje äldre.
Kristdemokraterna vill vara ett säkert och tillförlitligt val för alla finländare som vill att deras hemkommuns angelägenheter sköts på ett sakligt sätt.
– Vi medverkar inte till att öka motsättningar och stämpla varandra. För oss är mänskligt välbefinnande viktigare än meningslös signalering av dygder eller identitetspolitik, konstaterade Essayah.
KD:s kommunalvalsprogram i sin helhet på finska och svenska finns här.