Kristillisdemokraattien Keravan ja Vantaan aluevaaliohjelma

9.12.2021 klo 20:15 Uutiset

HOITOONPÄÄSYÄ ON NOPEUTETTAVA – SOTE-HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA PARANNETTAVA

Alueuudistuksen pitää parantaa palveluita

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen tärkein haaste on asiakkaiden hoitoon pääsyn nopeuttaminen. Meidän on huolehdittava myös henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen (SoTe) on kohdattava ihmisiä oikea-aikaisesti. Lähipalveluiden sijaan suositamme termiä saavutettavat palvelut. Matka tai tekniikka ei saa olla esteenä palvelujen saamiselle ja saavuttamiselle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

  • Koronakriisin aiheuttamien hoito- ja hoivajonojen purkuun tarvitaan lisäresursseja.
  • Terveyspalvelut on säilytettävä lähipalveluina ja hoitoon on päästävä oikea-aikaisesti. Hoitoketjujen jatkuvuus on turvattava ja yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on välttämätöntä. Liikkuvia, kotiin tuotavia palveluita esim. kotisairaalatoimintaa tulee laajentaa.
  • Digitaaliset palvelut ovat nykyaikaa, mutta on huomioitava heidät, joilla ei ole digitaitoja tai –laitteita. Etävastaanotot ovat hyvin rajallisia tutkimis- ja kohtaamismielessä eivätkä siksi voi korvata tavallista vastaanottokäyntiä.
  • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, perheneuvontaa sekä lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden tukipalveluita on lisättävä.
  • Tarvitsemme ennakkoluulottomia ratkaisuja päihdeongelmaisille, mielenterveyskuntoutujille ja osatyökykyisille. Tavoitteena on heidän työllistymisasteensa parantaminen
  • Esitämme työttömille, kotivanhemmille ja eläkeläisille terveystarkastuksia terveyskeskuksissa.
  • Hätämajoitusta paperittomille tulee tarjota tavanomaisten majoituspalvelujen yhteydessä, etenkin talviaikaan. Terveydenhuollon palvelut akuutisti sairastuneille, lapsille ja raskaana oleville tulee turvata. Erityisten lisäpalvelujen tarjoamista emme suosi.

Perhepalvelut

  • Haluamme edistää perheiden hyvinvointia kehittämällä ennaltaehkäiseviä, jalkautuvia palveluja. Kotiin tuotavat palvelut ovat parhainta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.
  • Perhekeskuksiin voimme keskittää moniammatillista osaamista mm. puhe-, toiminta-, ravinto- ja fysioterapeuttien, erikoislääkärien ja psykologien palveluita. Peruspalveluiden esim. neuvoloiden tulee edelleen toimia lähipalveluina.
  • Apua parisuhteiden kriiseihin ja lasten kasvatukseen liittyviin huoliin on oltava helposti tarjolla. Lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen tulee puuttua varhaisessa vaiheessa.
  • Nuorten mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen ovat uhkaavasti kasvaneet. Hyvinvointialueen on taattava oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto. Koulupsykologeja ja -kuraattoreita tulee lisätä, jotta mahdollistetaan opiskelijoiden matalan kynnyksen kohtaaminen. Yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen toimijoiden kesken on varmistettava.
  • Kannatamme asiakasmitoitusta lastensuojelutyöhön. 25 asiakasta/työntekijä.

Vanhus- ja vammaispalvelut

  • Kotipalveluihin on saatava resursseja, jotta ikäihminen pärjää pidempään kotona. Haluamme hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita kotipalvelutiimissä esim. seniorien ulkoilutuksessa.
  • Etsivää vanhustyötä on laajennettava. Ideana on, että esim. taksinkuljettaja, kotipalvelu tai naapuri voi ilmaista huolensa yksinäisestä vanhuksesta, jonka jälkeen häneen otetaan sitten yhteyttä ja käytännössä ohjataan palvelujen piiriin.
  • Omaishoidontukea on parannettava. Omaishoitajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava.
  • Hoivayksiköissä asuvien vanhusten toimintakyky on merkittävästi alentunut ja hoidon tarve on suuri. Hoitajien määrää on lisättävä ja pyrittävä neljän takuun malliin=4T: Ulkoilutakuussa taataan ikäihmisen pääsy ulkoilemaan vähintään kahdesti viikossa. Ruokailutakuussa taataan rauhallinen ruokailutilanne, tarvittaessa avustettuna. Hygieniatakuussa pääsy suihkuun on taattava, eikä hygieniatarvikkeita tule säännöstellä. Yhteisötakuussa taataan yhteistä toimintaa sekä saman- että eri-ikäisten kanssa.
  • Hoito- ja hoiva-alan veto- ja pitovoimaa tulee lisätä palkkausta ja työolosuhteita kehittämällä.
  • Vammaisella on oikeus omaan kotiin, pysyvään asumiseen ja riittävään tukeen omassa kodissa asumisen mahdollistamiseksi. Vammaisten itsenäistä asumista tulee lisätä heille, joilla on kyky itsenäiseen asumiseen. Muut tuetut asumisen muodot on varmistettava niitä tarvitseville.
  • Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimivuus ja laatu tulee varmistaa

Palo- ja pelastustoimi

* Palo- ja pelastustoimen tehokkuus ja vähintään nykyisen tasoiset palvelut on turvattava.

Me, kristillisdemokraatit, haluamme tarttua uusiin haasteisiin. Haluamme kohdata ihmisiä heidän omissa ympäristöissään. Haluamme kuunnella ja kuulla kansalaisia. Politiikassamme ohjenuorana ovat kestävä lähimmäisyys sekä inhimillisempi ja kannustavampi ote.

Katso ehdokkaamme: TÄÄLLÄ