KD ryhmä korosti aluevaltuuston päätösvallan tärkeyttä

1.3.2022 klo 20:16 Uutiset

Aluevaltuusto 1.3.22

KD:N RYHMÄPUHEENVUORO HALLINTOSÄÄNNÖSTÄ

Kristillisdemokraatit korosti ryhmän puheenjohtaja Marika Visakorven pitämässä ryhmäpuheenvuorossa aluevaltuuston päätösvallan merkitystä hyvinvointialueella. Ryhmän tekemä muutosesitys hallintosääntöön hyväksyttiin aluevaltuustossa yksimielisesti.
Puheenvuoro kokonaisuudessaan alla

Hallintosääntö on lainsäädännön lisäksi keskeisin julkisen organisaation, kuten hyvinvointialueen, toimintaa ohjaava asiakirja. Niinpä sen laatimiseen on syytä paneutua huolella erityisesti kun ollaan laatimassa sellaista aivan uudelle organisaatiolle. Keski-Suomessa on valittu edetä asiassa useammassa vaiheessa ja erityisesti strategiaprosessin myötä edeten eli nyt käsiteltävänämme oleva esitys sisältää vain tässä vaiheessa välttämättömät säännöt. Tämä on varmasti järkevä tapa edetä, jotta valmistelu voi tapahtua varsinaisten hyvinvointialueen toimesta ja hallintosääntö on linjassa myöhemmin päätettävän strategian kanssa.

Kristillisdemokraatit pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että hallintosäännön valmistelun edetessä pidetään huolta siitä, että demokraattisesti valitulla aluevaltuustolla on päätäntävalta keskeisissä asioissa. Toki samalla on tavoiteltava hyvin toimivaa järjestelmää. Aluevaltuuston päätösvaltaan tulee kuulua ainakin päättäminen hyvinvointialueen organisaatiosta, palveluverkosta tai vähintäänkin sen oleellisimmista osista sekä yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta. Tämä on tärkeää myös siksi, että alueellinen edustavuus asioista päätettäessä on riittävän laajaa.

Selkeyden vuoksi on jatkovalmistelussa syytä pohtia myös sitä, onko hallintosääntöön otettava luettelo niin aluevaltuuston kuin muidenkin hyvinvointialuelaissa mainittujen toimielinten tehtävistä, jotta niitä ei ole erikseen tarpeen etsiä. Tämä ei ole mitenkään harvinainen ratkaisumalli hallintosäännöissä. Lisäksi toimivaltuuksia voi löytyä myös muista laeista, joiden löytäminen on erityisen haastavaa. Tällainen seikka on esim. aluevaltuuston päätösvalta varautumisen ja valmiussuunnittelun perusteista. Vähintäänkin viittaukset näihin lakeihin olisi syytä hallintosäännöstä löytyä.

Useimmat edellämainituista asioista on hyvä pohtia ja tuoda päätöksentekoon hallintosäännön jatkovalmistelun kautta, jotta muotoilut tulevat riittävän huolella harkittua. Tähän toivomme aluehallitukselle erityisen hyvää ja huolellista harkintaa sekä toiminnalliset, demokraattiset kuin juridiset seikat huomioon ottaen. Mikäli aluevaltuuston tai -hallituksen toimintaa halutaan delegoida alaspäin, on myös sellaiset valmisteltava avoimesti ja riittävästi pohtien.

Nyt käsillä olevassa esityksessä on aluehallitukselle esitetty delegoitavaksi 21 § 6 kohdassa osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta päättäminen. KD-ryhmän näkemyksen mukaan yhtiöiden ja muiden mainittujen yhteisöjen perustamisesta päättämisen on perusteltua kuulua aluevaltuustolle eikä tämäntyyppisiä toimivallansiirtoja ole muutenkaan perusteltua tehdä ennen strategiaprosessin valmistumista. Myös muissa poliittisissa ryhmissä on ollut samantyyppistä näkemystä. Todettakoon, että esim. Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntöesityksessä on nimenomaisesti todettu yhtiöiden ym. perustamisesta päättämisen kuuluvan aluevaltuustolle.

Näin ollen teen seuraavan muutosesityksen:

Hallintosäännön 21 §:stä Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta
poistetaan kohta 6
6) päättää osakeyhtiön perustamisesta ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta;

Numerot sen jälkeen tulee muuttaa vastaavasti.