Hyvinvointialueiden sopeutustoimet uhkaavat heikentää ikäihmisten palveluita

6.5.2023 klo 18:16 Uutiset

KD Hämeen piirin kevätkokouksen 6.5.2023 kannanotto

Hyvinvointialueiden sopeutustoimet uhkaavat heikentää ikäihmisten palveluita
Kanta-Hämeen aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon sopeutusohjelman, jossa monien muiden toimien ohella ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivapalvelun paikkoja tullaan vähentämään. Säästötavoite on 12,4 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella sopeutustoimia on tehty jo aiemmin.

Kristillisdemokraatit kantavat huolta sopeutustoimien palveluita heikentävistä vaikutuksista, kun
kotihoidon resurssit ovat jo nyt riittämättömät. Yhä huonompikuntoisia vanhuksia elää kotona, vaikka he tarvitsisivat ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Kotihoito ei houkuttele työntekijöitä työn vaativuuden ja aikataulujen mahdottomuuden vuoksi. Omaishoitajat ja muut läheiset joutuvat jatkossa kantamaan vastuuta ikäihmisistään vielä paljon nykyistä enemmän.

KD edellyttää, että tulevaisuudessa varmistetaan neljän hoivatakuun toteutuminen jokaisen ikäihmisen kohdalla; ruokailu-, hygienia-, yhteisö- ja ulkoilutakuu. Kotihoidon asiakkailla erityisesti
yhteisöllisyys ja ulkoilu uhkaavat jäädä vähemmälle kuin laitoshoidossa olevilla. Kotihoidon resurssit eivät tahdo aina riittää edes välttämättömään ruokailusta, hygieniasta ja lääkehoidosta huolehtimiseen.

Mikäli ikäihmisten hoivan painopistettä siirretään yhä vahvemmin kotihoitoon, on
hyvinvointialueiden otettava vakavasti ja ratkaistava henkilöstön riittävyys ja saatavuus, työn
kuormittavuus sekä hoivan laatu. On tärkeää avoimesti tunnustaa, että julkisen palveluntuottajan
kumppaneiksi tarvitaan yksityisen sektorin toimijoita. On huomioitava myös kolmannen sektorin
järjestöjen ja vapaaehtoisten merkitys ei-lääkinnällisen hoivan toteuttamisessa.

Uudistusten vaikutuksia on seurattava alusta asti. Tässä on hyvä käyttää työntekijöille ja omaisille
sekä hoivaa tarvitseville toteutettuja säännöllisiä kyselyitä, seurata ikäihmisille tapahtuvien
tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden määrää sekä päivystyspotilaiden määrän kasvua.

KD Hämeen piirin kevätkokouksen puolesta

Piia Aitto-oja, puheenjohtaja
Janakkala
Hannele Saari, varapuheenjohtaja
Riihimäki
Marja Kaitainen, piirisihteeri
Lahti