Tiina Tuomelan aluevaltuustopuhe 10.6.2024

17.6.2024 klo 16:01 Uutiset

Tavoitteenamme on, että hoitoon pääsee nopeasti ja että henkilöstömme voi hyvin ja olemme vetovoimainen työnantaja. Seuraavassa muutamia onnistumisia ja huolenaiheita.

Terveysasemapalveluissa hoitoon pääsyä on saatu parannettua. Hoidon jatkuvuutta edistävä Omatiimi-toimintamalli on otettu käyttöön ja sen vaikuttavuuden raportointia innolla odotamme.

Siirtoviivemaksut ovat vähentyneet oleellisesti.

Myös ympärivuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut mm. uusien kuntoutus- ja arviointiyksikköjen avaaminen sekä kahden uuden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön käynnistäminen. Tarpeen edelleen lisääntyessä ostopalveluja tullaan jatkossakin varmasti tarvitsemaan.

Kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut vuoden takaisesta. Huolta herättääkin kotihoidon resurssien riittävyys suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen.

Huolta herättää myös, että lastensuojelussa henkilöstövajeen vuoksi kaikilla asiakkaana olevilla lapsilla ei ole heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää.

Henkilöstötilanne on parantunut vuoden takaisesta monelta osin. Esim. lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä on saatu rekrytoitua omaksi henkilöstöksi. Henkilöstövuokrauskulut ovat kuitenkin edelleen korkeat. Henkilöstön veto- ja pitovoimaa tuleekin entisestään vahvistaa.

Talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi on laadittu vuoteen 2030 ulottuva Hyvasta parempi – uudistusohjelma. Ohjelma on inhimillinen ja varmasti realistinenkin.

Palvelujen turvaamiseksi olemme hakeneet rahoituslain 11§ mukaista lisärahoitusta. Toivomme, että rahoitusta myönnetään. Perusteena hakemukselle ovat alun perin puutteellisesti siirtynyt rahoitus sekä rahoituksen määräytymisperusteiden vinoumat sosiaalipalvelujen osalta.

Helpotusta toisi myös alijäämien kattamisvelvoitteen siirtäminen 1–2 vuodella.

Kaiken kaikkiaan olemme edenneet varsin hyvin. On muistettava, että aloitimme rakentamaan aluettamme tyhjältä taululta. Kiitos viranhaltijoille ja luottamushenkilöille yhteisestä ponnistuksesta.