Juva

Järjen ääni Euroopassa

Kristillisdemokraatit lähtee 9.6. pidettäviin europarlamenttivaaleihin teemalla Järjen ääni Euroopassa.

Lue lisää!

Tule mukaan

KD kokoaa yhteen ihmisiä, jotka haluavat edistää kristillisdemokraattisia arvoja päätöksenteossa. Tutustu meihin tarkemmin ja tule mm. tapahtumiimme mukaan.

Lue lisää

Ajankohtaista

Juvan paikallisosasto

Kristillisdemokraatit Juvalla

Juvan kristillisdemokraatit on perustettu vuonna 1971 ja sillä on siitä lähtien ollut edustus kunnanvaltuustossa. Tällä hetkellä KD:llä on kolme valtuutettua ja paikka kunnanhallituksessa.

Ryhmämme on ahkera kunnallispolitiikan vaikuttaja. Tavoitteenamme on kehittää kotikuntaamme hyväksi asuinpaikaksi kaikille sen asukkaille. Haluamme turvata lähipalveluiden säilymisen myös kylissä sekä tuoda myös niiden äänen esiin, kenellä on heikommat edellytykset tuoda oma äänensä kuuluviin.

Valttinamme paikallispolitiikassa on yhteistyökyky yli puoluerajojen. Asioihin perehtymällä sekä avoimesti neuvotellen, olemme voineet viedä meille kristillisdemokraateille tärkeitä asioita eteenpäin.

Juvan kristillisdemokraattien vaalitavoitteet

Kaikki lähtee perusteista

Suomea on sukupolvien ajan rakennettu kristillisten perusarvojen varaan. Nämä perusarvot, kuten uskonnonvapaus, lähimmäisten kunnioittaminen, rehellisyys, ahkeruus, hyvät tavat, vähempiosaisista huolehtiminen ja nollatoleranssi väkivallan käytölle tai sillä uhkaamiselle ovat tänään ajankohtaisempia kuin koskaan.

Kielenkäyttö julkisuudessa, myös kansalaisilta YLE-verolla kustannettavissa ohjelmissa, muissa tiedotusvälineissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa osoittaa, että tarvitsemme perusarvojen ja hyvien tapojen palauttamista kunniaan.

Kristillisdemokraatit haluavat tuoda rauhaa ja sopua yhteiskunnalliseen keskusteluun politiikan kaikille tasoille ja myös koteihin, kouluihin, työpaikoille, harrastuksiin, kaikkialle, missä ihmiset kohtaavat toisiaan.

Juva tarvitsee suunnanmuutoksen

Juvan kunnan väestökehitys on ollut huolestuttava 1970-luvulta lähtien. Tuolloin juvalaisia oli yli 13 000. Nyt väkiluku on painunut alle 6000 asukkaan. Lapsia syntyy vuosittain alle 30. Tähän kehitykseen on saatava muutos. Muuten kunnan itsenäisyys ja olemassaolo on vaakalaudalla.

Muutos oikeaan suuntaan saadaan aikaan rohkealla ja eteenpäin katsovalla elinvoimapolitiikalla. Juvan vahvuutena on kaunis maaseutuympäristö, jota me juvalaiset emme itse osaa arvostaa riittävästi. KD:n tavoitteena on elinvoiman palauttaminen kyliin. Tämä edellyttää, että kylien peruspalveluista huolehditaan. Kylien elinvoiman turvaavia tulevaisuuden elinkeinoja ovat luontomatkailu ja sitä tukevat majoitus- ja opaspalvelut.

Uuselintarvikkeista kasvuvoimaa tiloille

Kuluttajien ruokailutottumukset ovat viime vuosina kokeneet suuria muutoksia. Tämä on tuonut haasteita perinteiselle elintarviketuotannolle. Kuluttajat arvostavat nyt luomutuotteita, lähiruokaa ja uuselintarvikkeita. Kunnan tulee kannustaa, tukea ja rohkaista tuottajia suuntaamaan uusiin tuotteisiin ja raaka-aineisiin.

Nuoria kannustettava yrittäjyyteen

Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pienyrityksiin ja monesti jopa yhden henkilön uusiin mikroyrityksiin. Myös oppilaitosten työharjoittelupaikoilla on keskeinen merkitys uusien työpaikkojen synnyssä. Juvalta ja sen lähikunnista on lakkautettu ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja. Tämän seurauksena työpaikkojen luonnollinen syntyminen on tyrehtynyt.

Tilanteen korjaaminen vaatii kunnan aktiivisuutta. Yhteistyössä oppilaitosten, paikallisten yritysten ja alan muiden toimijoiden kanssa tulee järjestää opiskelijoille tietoiskuja kunnan tarjoamista mahdollisuuksista työllistyä Juvalla joko yrittäjänä tai työntekijänä.

Tyhjät toimitilat käyttöön

Juvan katukuvaa on viime vuosina leimannut monien yritysten lopettaminen ja tilojen jääminen tyhjilleen. Kunnan tulisi laatia yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa suunnitelma tilojen käytölle. Kehittyvä matkailu edellyttää majoitus- ja ravintolapalvelujen tarjonnan lisäämistä. Kunta voisi tukea aloittavia yrityksiä toiminnan alkuvaiheessa. Paikallisiin raaka-aineisiin pohjautuville tuotteille pitäisi olla helposti tavoitettavia myyntikanavia.

Hyvinvointipalvelujen saatavuus turvattava

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut ovat siirtyneet Essoten hoidettaviksi ja tulevaisuudessa maakuntahallinnon vastuulle. Tilanne on epätyydyttävä, koska kunnille on jäänyt vain maksajan osa. Kustannukset ovat karanneet ja palvelujen laatu on heikentynyt.

Hyvinvointikeskuksen palvelujen säilyminen Juvalla on turvattava. Kotipalvelujen määrään ja laatuun sekä omaishoidon tukeen on varattava riittävästi voimavaroja, koska ne ovat usein toivotuin ja kustannustehokkain tapa turvata ikääntyneiden ja muiden avun tarpeessa olevien hyvä hoito.

Lasten päivähoito on saanut uudet tilat Martti Talvela -kampuksella. Varhaiskasvatuksessa on turvattava mahdollisuus kristilliseen kasvatukseen.

Lasten kotihoidon tuki tarjoaa mahdollisuuden vanhemmille valita lapselle sopivin päivähoitomuoto. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun päivähoitopaikka on kaukana kotoa ja julkiset kulkuyhteydet puuttuvat. Erityistapauksissa vanhemmille tulee maksaa kuntalisää.

Uusi koulukampus vetovoimatekijäksi

Uusi koulukampus tarjoaa nykyaikaiset tilat ja opetusvälineet. Se on merkittävä vetovoimatekijä houkuteltaessa lapsiperheitä muuttamaan Juvalle ja pysymään paikkakunnalla.

Kunnan elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää turvata myös kylien peruspalvelut. Kunnan tulee huolehtia siitä, että entiset koulukiinteistöt saadaan palvelemaan kyläläisiä kokoontumis- ja harrastustiloina.

Huoltovarmuus tavoitteena

Korona-pandemia yllätti myös suomalaisen yhteiskunnan huonosti valmistautuneena yllättäviin uhkiin. Myös kunnan tasolla on varauduttava uudenlaisiin uhkatekijöihin. Parasta valmistautumista on turvata lähipalvelujen toimivuus kaikissa olosuhteissa, oma paikallinen elintarviketuotanto sekä huoltovarmuus energian, puhtaan veden ja liikenteen osalta.

Kunnan velvollisuus on huolehtia ympäristönsuojelusta ja elinympäristön viihtyisyydestä. Kunnan tulee varautua turpeen energiakäytön alasajoon lähivuosina. Korvaavaa paikallista energiantuotantoa voidaan saada jalostamalla bioperäisistä aineista biokaasua lämmitykseen ja liikennepolttoaineeksi. Samalla pienennetään maaperän ja muun ympäristön saastumista.

Liikunta – terveyden perusta

Kampuksen yhteyteen rakennetut liikunta- ja kokoontumistilat tarjoavat hyvät puitteet erilaisten liikuntamuotojen ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Liikunnalla on suuri merkitys terveyden ylläpitäjänä ja monien sairauksien ennalta ehkäisyssä.

Liikuntapakkoja ja -mahdollisuuksia on tarjottava myös kylillä. Talvikaudeksi useat kuntopolut muutetaan hiihtoladuiksi. Kaikki eivät pysty hiihtämään ja sen vuoksi tarvitaan myös kävelijöille talvella kunnossa pidettäviä ulkoilureittejä.

 

 

© 2024 Kristillisdemokraattien paikallisosastot — KD.fi