Tavoitteet

Yhdessä Lohjan parhaaksi

Banneri_Etusivu_Kuntavaali_Yleisilme

 

Lohjan Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma 2017

 

Välittäminen avain yhteisöllisyyteen

Lohjan Kristillisdemokraatit haluavat edistää yhdessä toimimista, toisen ihmisen huomioimista ja arvostamista niin kaupungin hallinnossa ja päätöksenteossa kuin kaupunkilaisten arjessa. Uskomme, että kasvava inhimillisyysvaje voidaan pysäyttää välittämisen ja yhteisen vastuunkannon kulttuurilla. Korostamme jokaisen vastuuta itsestään ja elämäntavoistaan, myös läheisistään.

Jokainen ihminen on nähtävä lähimmäisenä, ei säästökohteena tai taakkana. Tahdomme edistää koettua turvallisuutta ja luoda lisää vuorovaikutusta sukupolvien välille. Lisääntyneeseen yksinäisyyteen ja turvattomuuteen on vastattava lisäämällä yhteisöllisyyttä, yhteisöllisiä tiloja ja tilaisuuksia. Näin vastataan myös kasvaneeseen psyykkisen kuormittuneisuuteen ja tyytymättömyyteen elämänlaadusta.

Kaupunki voi yhtä hyvin kuin sen asukkaat. Lohjan tavoitteena on olla Suomen asukaslähtöisin kunta, joka tarkoittaa meitä kaikkia. Emme voi vain sivusta seurata, vaan meidän on myös itse huomioitava toinen toisiamme ja otettava vastuuta yhteisistä asioista. Ollaan inhimillisiä, autetaan ja kunnioitetaan toinen toistamme – ulkonäköön, titteliin ja ikään katsomatta kaupassa, töissä, koulussa, perheen kesken ja missä ikinä kuljemmekaan.

Elinvoimaa…

Lisää työpaikkoja ja yrittäjyyttä

Kaupungin velkaantuminen on pysäytettävä. Kunnan on keskityttävä perustoimintoihinsa ja panostettava yritystoiminnan edistämiseen. Kaupungin viranhaltijoiden määrää on kuntaliitosten jäljiltä vähennettävä luonnollisen poistuman ja tehtävien jatkuvan uudelleenarvioinnin kautta.

Palveluihin ja etuihin tehtävät leikkaukset, jotka aiheuttavat säästöä suurempia, jopa kertautuvia kuluja, eivät ole järkevää taloudenhoitoa. Hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan löytää muilta vertailukelpoisilta paikkakunnilta.

Tarvitsemme uusia kasvuyrityksiä. Vain uusien yksityisyritysten luomien työpaikkojen kautta saadaan kuntaan lisää elinvoimaa ja verotulot riittämään. On panostettava niin olemassa olevan elinkeinoelämän vahvistamiseen kuin uusienkin yritysten houkuttelemiseen. Viime vuosina Lohja on joutunut kärsimään teollisuuden rakennemuutoksista. Työttömyys on yksi keskeisimmistä syistä, miksi paikkakunnan väestömäärä on lähtenyt laskuun viimeisinä vuosina. Etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat suuri huolen aihe.

Työvoimahallinto on uudistettava palvelemaan paremmin työttömiä sekä paikallisia yrityksiä. Kaupungin tulee pyrkiä tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työmahdollisuuksia sen sijaan, että ne maksavat sakkomaksuja eli korkeita rahoitusosuuksia Kelalle työmarkkinatuesta. Nuorille tulee tarjota työhön tutustumisen ja oppimisen mahdollisuuksia erilaisissa palvelutehtävissä.

Lohjan työpaikkaomavaraisuus tulee saada kasvuun. Kaupungin päätöksenteon on oltava notkeaa ja ripeää, jotta esimerkiksi yritysten investointitarpeisiin voidaan vastata ja uusia hankkeita saada Lohjalle. Elinvoimapalveluissa yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä on avain koko alueen menestykseen. Tämä koskee erityisesti työvoima-, koulutus- ja osaamispalveluita sekä kaavoitus- ja lupa-asioita, joissa yritysten tarpeita on kuunneltava tarkasti.

Yhteistyötä tulisi edelleen kehittää Laurea –ammattikorkeakoulun, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Luksian, Novago Yrityskehitys Oy:n, Lohjalla toimivien yritysten ja kaupungin välillä. Lohja ja koko Länsi-Uusimaa tarvitsisi oman kokonaisvaltaisen teollisuusstrategian. Lohjalla toimii kaivos-, metsä-, muovi-, metalli- ja elektroniikkateollisuutta, myös nanoteknologiaa. Lohjan kaupunki voisi olla vahvistamassa oppilaitosten sekä teollisuuden yhteistyötä yhdessä Novagon kanssa. Tiedon jakaminen, koulutuksen räätälöinti ja suunnitelmat tulevaisuudesta olisivat keskeistä yhteistyötä.

Lohjan sijainti Helsingin ja Turun välisen moottoritien vieressä on vahvuus, joka on hyödynnettävä yritysten ja asumisen vetovoimatekijänä. Liikenneviraston selvitykset suosittavat uuden nopean Espoo-Lohja-Salo -ratayhteyden rakentamista ja hanke on aivan keskeinen Lohjan tulevaisuuden kannalta.

Harkitsemme tapauskohtaisesti kuntalaisten hyödyn näkökulmasta, miten palvelut on viisainta tuottaa. Hankintaosaamista on vahvistettava. Uusi hankintalaki mahdollistaa mm. lähiruuan suosimisen sekä pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn tekemällä osatarjouksia kilpailutuksiin.

Lohjan tulee rohkeasti kehittää sinistä keskustaansa Lohjanjärven rannalla ja toisaalta huolehtia siitä, että vihreä keskusta Harjulla palvelee tulevaisuudessa liikkujia entistäkin monipuolisemmin. Haluamme, että Aurlahtea ja Porlaa kehitetään niin paikkakuntalaisia kuin vierailijoitakin palvelevana viher- ja virkistysalueena. Ravintola- ja kahvilapalveluja on hyvä saada Aurlahteen, mutta niihin ei pidä sitoa kaupungin varoja. Uskomme, että viihtyisän alueen kehittäminen tarjoaa taloudellisesti kannattavan kohteen yrittäjille. Asuntotuotantoon tarvitaan lisää pieniä ja esteettömiä omistus- ja vuokra-asuntoja, mikä tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja kaupungin asuntotuotannossa.

Maaseututaajamien ja kylien kehittäminen ja keskeiset peruspalvelut on turvattava palveluverkkoa tiivistettäessä. Haluamme edistää elävää kyläkulttuuria. Asuminen ympäri laajaa kuntaa edellyttää myös riittäviä liikennepalveluja. Julkisen liikenteen vuorojen vähentyminen on vaikeuttanut esimerkiksi opiskelijoiden tilannetta, ja siksi kaupungin on otettava vastuuta asiasta.

Lohja on tunnettu luontokohteistaan, jotka vetävät vapaa-ajan asukkaita puoleensa. Kaupungin tulee houkutella vapaa-ajan asukkaitaan viettämään yhä enemmän aikaa mökkipaikkakunnallaan ympäri vuoden. Lohjan seudun vesistöjen kunnostaminen ja rehevöitymisen torjuminen on tärkeä osa elinympäristöstä ja luonnosta huolehtimista.

Suhtaudumme myönteisesti koulutuksen ja kulttuurin monitoimitalon toteuttamiseen. Julkisen rakentamisen laadun valvontaa on tehostettava, jotta rakennusvirheiltä ja huolimattomalta uudis- ja korjausrakentamisessa vältytään. Sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset on voitava korjata heti, kun ongelma ilmenee. Rakennusten huollon ja korjausten tulee olla oikea-aikaisia.

Energian tuotannon on oltava monipuolista, hajautettua, omavaraista ja kilpailukykyistä. Suosimme asukkaiden mahdollisuutta ryhtyä tuottamaan sähköä itse ja biokaasulaitosten rakentamista maatilojen yhteyteen.

… ja hyvinvointia!

Ongelmia ehkäistään hyvillä palveluilla

Päätösvalta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa siirtyy maakunnille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien lakisääteinen tehtävä. Panostamalla ennaltaehkäiseviin, hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin voidaan hillitä kalliiden erityispalvelujen kulujen kasvua.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on uudistettava siten, että hoitoon pääsee nopeammin, hoidon saa lähipalveluina ja terveyserot kaventuvat. Tarvitaan sujuvat hoitoketjut ja uusia toimintamuotoja. Valinnanvapautta on laajennettava palveluseteleiden avulla. Sotesta ei saa tehdä yksityistä, kermat kuorivaa rahastusautomaattia eikä monimutkaista maakuntahimmeliä.

Lohjalla päihteiden käytön ja väkivaltarikosten määrä on aivan liian korkea. THL:n tilastojen mukaan esimerkiksi nuorten juominen on edelleen maan keskiarvoa suurempaa ja huumeidenkäyttö lisääntynyt. Päihdehuollon menojen kasvu Lohjalla on ollut jyrkkää, kunnes parina viime vuotena säästöt iskivät eikä päihdehoitoon panosteta. siis riitä rahaa päihdehoitoon.  Tarvitsemme päihteettömyyden ja väkivallattomuuden kulttuuria.  Päihdehuollossa on panostettava ennaltaehkäisyyn, ja muistettava myös, että hoitoonohjauksesta tinkiminen lisää lopulta menoja.

…panostus lapsiin…

Haluamme lapsiystävällisen Lohjan, joka näkyy perheiden arjen tukemisena ja syntyvyyden kääntymisenä nousuun. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan ja heidän kasvatuksestaan, jota yhteiskunnan tulee tukea. Edistämme perheiden valinnanvapautta lastenhoidossa ja puolustamme kotihoidontukea.

Lasten tarhaaminen ylisuuriin ryhmiin ei ole vastuullista varhaiskasvatusta. Lapsilla on oltava riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa, jotta lasten turvallisuus, hyvä kasvu ja oppiminen sekä opettajien ja hoitajien jaksaminen varmistetaan.

… nuoriin …

Koulutukseen on tehty viime aikoina rajuja leikkauksia, jotka ovat merkitsemässä niin aloituspaikkojen kuin lähiopetuksenkin vähentymistä. Meille on tärkeää, että jokainen nuori saa opiskelupaikan peruskoulun jälkeen.

Opiskelun keskeyttämisvaarassa olevat tai jo keskeyttäneet on tavoitettava nopeasti, jotta nuoren koulutuspolku voidaan päivittää. Kouluissa on oltava oppilashuollon palvelut suositusten mukaisesti. Järjestyssääntöjen tulee antaa koulujen henkilökunnalle välineitä puuttua häiriökäyttäytymiseen ja koulukiusaamiseen.

Lasten ja nuorten tulee saada kasvaa rauhassa tytöistä ja pojista eheiksi ja tasapainoisiksi naisiksi ja miehiksi. Sukupuolia on kaksi, emmekä pidä ylikorostuneita sukupuolettomuuden vaatimuksia mm. koulumaailmassa viisaina.

Kannatamme ihmisten tasa-arvoa ja haluamme, että vihapuhetta, kiusaamista ja syrjimistä ei hiljaisesti hyväksytä minkään syyn vuoksi. Ihmisillä tulee olla oikeus vakaumukseensa ja ilmaista mielipiteitään. Rohkaisemme pitämään esillä suomalaista kristillistä kulttuuriperintöä yhteiskunnassa, erityisesti peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Iloitsemme siitä, että Me-Säätiön hanke on käynnistynyt Lohjalla, Virkkalan ja Karjalohjan alueella. Tavoitteena on estää lasten ja nuorten syrjäytymistä mahdollisimman tehokkaasti. On tärkeää, että kaupungin yhteistyö kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa on mutkatonta ja aktiivista niin tässä hankkeessa kuin muutoinkin.

… ja ikäihmisiin…

Vanhustenhoito on saatava sellaiselle tasolle, ettei vanhenemista tarvitse pelätä. Se tarkoittaa riittävästi hoitavia käsiä ja aitoa välittämistä niin laitoksissa kuin kotihoidossakin. Hoitajien vähäinen määrä lisää paitsi vanhusten epäinhimillistä kohtelua, myös heikentää työssä jaksamista ja hoitotyön kiinnostavuutta. On huolehdittava riittävän ja ammattitaitoisen hoitajamitoituksen toteutumisesta.

Vanhusten ja vammaisten kotona asumista on tuettava panostamalla kotipalveluihin, omaishoitoon ja perhehoitoon sekä esteettömyyteen mm. hissejä rakentamalla. Omaishoitajien taakkaa on kevennettävä kotipalveluilla ja vapaapäiväjärjestelyjä on tuettava myös kotiin saatavalla avulla, esimerkiksi lomitusringin kautta. Uutta terveysteknologiaa on otettava ennakkoluulottomasti käyttöön.

Elämän päättämisestä ei saa tulla koskaan julkisen talouden säästökeino. Eutanasian laillistamisen sijaan tahdomme hyvän saattohoidon ulottuvan kaikille sitä tarvitseville. Myös Länsi-Uusimaa tarvitsee oman saattohoitoyksikön sekä riittävästi saattohoitoon erikoistunutta henkilöstöä.

Liikuntamahdollisuuksia lisää

Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen on kannattavaa, sillä se vahvistaa kuntalaisten terveyttä, parantaa elämänlaatua ja sen myötä tuo säästöä sairaskuluissa. Haluamme yli 75-vuotiaille maksuttoman pääsyn kaupungin tarjoamiin liikuntapalveluihin.

Haluamme uudet lohjalaiset, muista kunnista tulleet ja myös vieraskieliset, mukaan yhteisöihimme. Kotouttamisessa tärkeää on kieli- ja kulttuurikoulutus, aiemmin hankitun osaamisen ja ammattitaidon kartoittaminen ja hyödyntäminen.

Kuntalaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa on tuettava paitsi pitämällä huolta Hiiden opiston tarjonnasta, myös tarjoamalla taiteen tekemiselle tiloja ja mahdollisuuksia esittää taideteoksia. Lohjan vahvuutena on syvä historiallinen perinne, jota tulee hyödyntää myös matkailun kehittämishankkeissa.

Tarvitsemme enemmän inhimillistä otetta päätöksen tekoon. Äänestämällä Kristillisdemokraatteja, olet mukana poistamassa inhimillisyysvajetta.