Tavoitteet

Pidetään koko Lohja mukana!

Vakaumuksena vastuu ja välittäminen

Me Lohjan Kristillisdemokraatit tahdomme hoitaa kotikunnan asioita vastuuntuntoisesti ja hyvähenkisessä yhteistyössä muiden muiden poliittisten ryhmien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten kanssa. Tahdomme toimia kaukokatseisesti ja kestävältä arvopohjalta. Emme pidä turhasta politikoinnista ja syyttelystä.

Haluamme rakentaa laajaa ja moni-ilmeistä Lohjaa, jossa on ilo asua, tehdä töitä ja yrittää. Tahdomme, että täällä on hyvä ja turvallista syntyä, kasvaa ja ikääntyä.

Jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Uskomme, että lähimmäisyys ja toisten kunnioittaminen ovat paras perusta yhteiselle elämälle. Korostamme myös jokaisen vastuuta itsestään ja elämäntavoistaan, myös läheisistään.

Kaupunki voi yhtä hyvin kuin sen asukkaat. Päätöksissä on etsittävä ratkaisuja, jotka vähentävät yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä ennaltaehkäisevät ongelmia ja syrjäytymistä. Uskomme, että inhimillisyysvaje voidaan pysäyttää välittämisen ja yhteisen vastuunkannon kulttuurilla. Ollaan inhimillisiä, autetaan ja kunnioitetaan toinen toistamme – ulkonäköön, titteliin ja ikään katsomatta kaupassa, töissä, koulussa, perheen kesken ja missä ikinä kuljemmekaan.

Ei jätetä laskuja lapsenlapsille: kaupungin talous tasapainoon

Hyvinvointia ei saa rakentaa velalle: kaupungin velkaantuminen on pysäytettävä. On keskityttävä peruspalveluihin ja panostettava yritystoiminnan edistämiseen. Kaupungin viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden määrää on tehtäväkohtaisesti arvioitava paikkoja täytettäessä.

Palveluihin ja etuihin tehtävät leikkaukset, jotka aiheuttavat säästöä suurempia, jopa kertautuvia kuluja, eivät ole järkevää taloudenhoitoa. Hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan löytää muilta verrokkikunnilta.

Yrittäjät luovat työtä ja työ hyvinvointia!

Hyvä elinvoimapolitiikka on terveen kuntatalouden perusta. Terve yritystoiminta luo työpaikkoja ja verotuloja. Lohjan on tarjottava luotettavalle yritystoiminnalle hyvät edellytykset. On panostettava niin olemassa olevan elinkeinoelämän vahvistamiseen kuin uusienkin yritysten houkuttelemiseen. Pidetään työnteko kannattavana ja verotus kohtuullisena.

Lohjan työpaikkaomavaraisuus tulee saada kasvuun. Kaupungin päätöksenteon on oltava notkeaa ja ripeää, jotta esimerkiksi yritysten investointitarpeisiin voidaan vastata ja uusia hankkeita saada Lohjalle. Elinvoimapalveluissa yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä on avain koko alueen menestykseen. Tämä koskee erityisesti työvoima-, koulutus- ja osaamispalveluita sekä kaavoitus- ja lupa-asioita, joissa yritysten tarpeita on kuunneltava tarkasti.

Työvoimahallinto on uudistettava palvelemaan paremmin työttömiä sekä paikallisia yrityksiä. Kaupungin tulee pyrkiä tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työmahdollisuuksia sen sijaan, että ne maksavat sakkomaksuja eli korkeita rahoitusosuuksia Kelalle työmarkkinatuesta. Nuorille tulee tarjota työhön tutustumisen ja oppimisen mahdollisuuksia erilaisissa palvelutehtävissä.

Lohjalta muuttaa pois paljon nuoria opiskelemaan muille paikkakunnille. Monipuolisten työmahdollisuuksien myötä heistä entistä useampi voisi palata kotiseudulleen. Etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat suuri huolen aihe.

Yhteistyötä tulisi edelleen kehittää Laurea –ammattikorkeakoulun, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Luksian, Novago Yrityskehitys Oy:n, Lohjalla toimivien yritysten ja kaupungin välillä. Lohja ja koko Länsi-Uusimaa tarvitsisi oman kokonaisvaltaisen teollisuusstrategian. Lohjalla toimii kaivos-, metsä-, muovi-, metalli- ja elektroniikkateollisuutta, myös nanoteknologiaa. Lohjan kaupunki voisi olla vahvistamassa oppilaitosten sekä teollisuuden yhteistyötä yhdessä Novagon kanssa. Tiedon jakaminen, koulutuksen räätälöinti ja suunnitelmat tulevaisuudesta olisivat keskeistä yhteistyötä.

Junaillaan Lohjalle!

Lohjan sijainti Helsingin ja Turun välisen moottoritien vieressä on vahvuus, joka on hyödynnettävä yritysten ja asumisen vetovoimatekijänä. Uuden nopean Espoo-Lohja-Salo -ratayhteyden suunnittelu etenee, ja hanke on aivan keskeinen Lohjan tulevaisuuden kannalta.

Harkitsemme tapauskohtaisesti kuntalaisten hyödyn näkökulmasta, miten palvelut on viisainta tuottaa. Hankintaosaamista on vahvistettava. Hankintalaki mahdollistaa mm. lähiruuan suosimisen sekä pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn tekemällä osatarjouksia kilpailutuksiin.

Lohjan tulee rohkeasti kehittää sinistä keskustaansa Lohjanjärven rannalla ja toisaalta huolehtia siitä, että vihreä keskusta Harjulla palvelee tulevaisuudessa liikkujia entistäkin monipuolisemmin. Haluamme, että Aurlahtea ja Porlaa kehitetään niin paikkakuntalaisia kuin vierailijoitakin palvelevana viher- ja virkistysalueena. Ravintola- ja kahvilapalveluja on hyvä saada Aurlahteen, mutta niihin ei pidä sitoa kaupungin varoja. Uskomme, että viihtyisän alueen kehittäminen tarjoaa taloudellisesti kannattavan kohteen yrittäjille.

Asuntotuotantoon tarvitaan lisää pieniä ja esteettömiä omistus- ja vuokra-asuntoja, mikä tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja kaupungin asuntotuotannossa. Hiidensalmen asuntomessut tuovat osaltaan tunnettuutta ja kiinnostusta Lohjaan asuinpaikkakuntana.

Lohjan monet kasvot – kaupunkia ja kirkonkyliä

Maaseututaajamien ja kylien kehittäminen ja keskeiset peruspalvelut on turvattava palveluverkkoa tiivistettäessä. Haluamme edistää elävää kyläkulttuuria. Asuminen ympäri laajaa kuntaa edellyttää myös riittäviä liikennepalveluja. Julkisen liikenteen vuorojen vähentyminen on vaikeuttanut esimerkiksi opiskelijoiden tilannetta, ja siksi kaupungin on otettava vastuuta asiasta.

Yli sadan järven kaupunki, monelle vapaa-ajan paratiisi

Lohja on Uudenmaan vilkkaimpia mökkikuntia, jonka kiinnostavuutta koronapandemia on lisännyt. Kaupungin tulee houkutella vapaa-ajan asukkaitaan viettämään yhä enemmän aikaa mökkipaikkakunnallaan ympäri vuoden muun muassa mahdollistamalla tarpeelliset investoinnit vapaa-ajan asuntoihin. Lohjan seudun vesistöjen kunnostaminen ja rehevöitymisen torjuminen on tärkeä osa elinympäristöstä ja luonnosta huolehtimista.

Rakennukset terveiksi!

Julkisen rakentamisen laadun valvontaa on tehostettava, jotta rakennusvirheiltä ja huolimattomalta uudis- ja korjausrakentamisessa vältytään. Sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset on voitava korjata heti, kun ongelma ilmenee. Rakennusten huollon ja korjausten tulee olla oikea-aikaisia.

Energian tuotannon on oltava monipuolista, hajautettua, omavaraista ja kilpailukykyistä. Suosimme asukkaiden mahdollisuutta ryhtyä tuottamaan sähköä itse ja biokaasulaitosten rakentamista maatilojen yhteyteen.

On sairasta säästää terveydestä!

Päätösvalta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa siirtyy maakunnille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien lakisääteinen tehtävä. Panostamalla ennaltaehkäiseviin, hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin voidaan hillitä kalliiden erityispalvelujen kulujen kasvua.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on uudistettava siten, että hoitoon pääsee nopeammin, hoidon saa lähipalveluina ja terveyserot kaventuvat. Tarvitaan sujuvat hoitoketjut ja uusia toimintamuotoja. Valinnanvapautta on laajennettava palveluseteleiden avulla.

Päihteet pilaavat elämän. Huumeeton huominen Lohjalle!

Lohjalla päihteiden käytön ja väkivaltarikosten määrä on aivan liian korkea. THL:n tilastojen mukaan esimerkiksi nuorten juominen on edelleen maan keskiarvoa suurempaa ja huumeidenkäyttö lisääntynyt. Päihdehuollon menojen kasvu Lohjalla on ollut jyrkkää, eivätkä rahat riitä päihdehoitoon. Tarvitsemme päihteettömyyden ja väkivallattomuuden kulttuuria. Päihdehuollossa on panostettava ennaltaehkäisyyn ja muistettava myös, että hoitoonohjauksesta tinkiminen lisää lopulta menoja.

Lapsi on lahja, rikkaus myös kotikunnalleen

Haluamme lapsiystävällisen Lohjan, joka näkyy perheiden arjen tukemisena ja syntyvyyden kääntymisenä nousuun. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan ja heidän kasvatuksestaan, jota yhteiskunnan tulee tukea. Äidin ja isän turvallista syliä ei voita mikään.

Edistämme perheiden valinnanvapautta lastenhoidossa ja puolustamme kotihoidontukea. Tavoitteenamme on, että Lohja ryhtyisi maksamaan kotihoidon tuen kuntalisää vanhemmille jotka hoitavat alle 2-vuotiasta lastaan kotihoidontuella.

Lasten tarhaaminen ylisuuriin ryhmiin ei ole vastuullista varhaiskasvatusta. Lapsilla on oltava riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa, jotta lasten turvallisuus, hyvä kasvu ja oppiminen sekä opettajien ja hoitajien jaksaminen varmistetaan.

Tahdomme kasvurauhan lapsille ja nuorille!

Lasten ja nuorten tulee saada kasvaa rauhassa tytöistä ja pojista eheiksi ja tasapainoisiksi naisiksi ja miehiksi. Sukupuolia on kaksi, emmekä pidä ylikorostuneita sukupuolettomuuden vaatimuksia mm. koulumaailmassa viisaina.

Kannatamme ihmisten tasa-arvoa ja haluamme, että vihapuhetta, kiusaamista ja syrjimistä ei hyväksytä minkään syyn vuoksi. Ihmisillä tulee olla oikeus vakaumukseensa ja ilmaista mielipiteitään. Rohkaisemme pitämään esillä suomalaista kristillistä kulttuuriperintöä yhteiskunnassa, erityisesti peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Suvivirsi soikoon edelleen!

Tavoitteena on estää lasten ja nuorten syrjäytymistä mahdollisimman tehokkaasti. On tärkeää, että kaupungin yhteistyö kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa on mutkatonta ja aktiivista.

Pidetään jokainen nuori mukana!

Kouluissa on oltava oppilashuollon palvelut suositusten mukaisesti. Kouluun on oltava turvallista mennä. Järjestyssääntöjen tulee antaa koulujen henkilökunnalle välineitä puuttua häiriökäyttäytymiseen ja koulukiusaamiseen. Kiusaaminen ja kouluväkivalta kitkettävä, koulun ja kodin kasvatuskumppanuus saatava sujuvaksi.

Meille on tärkeää, että jokainen nuori saa opiskelupaikan peruskoulun jälkeen. Koulutustarjonnan vastattava alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Ammattitaito karttuu parhaiten lähiopetustunneilla. Opiskelun keskeyttämisvaarassa olevat tai jo keskeyttäneet on tavoitettava nopeasti, jotta nuoren koulutuspolku voidaan päivittää.

Ikääntymistä ei pidä joutua pelkäämään!

Vanhustenhoito on saatava sellaiselle tasolle, ettei vanhenemista tarvitse pelätä. Se tarkoittaa riittävästi hoitavia käsiä ja aitoa välittämistä niin laitoksissa kuin kotihoidossakin. Hoitajien vähäinen määrä lisää paitsi vanhusten epäinhimillistä kohtelua, myös heikentää työssä jaksamista ja hoitotyön kiinnostavuutta. On huolehdittava riittävän ja ammattitaitoisen hoitajamitoituksen toteutumisesta.

Vanhusten ja vammaisten kotona asumista on tuettava panostamalla kotipalveluihin, omaishoitoon ja perhehoitoon sekä esteettömyyteen mm. hissejä rakentamalla.

Omaishoitajia ei saa jättää oman onnensa nojaan!

Omaishoitajien taakkaa on kevennettävä kotipalveluilla ja vapaapäiväjärjestelyjä on tuettava myös kotiin saatavalla avulla, esimerkiksi lomitusringin kautta. Uutta terveysteknologiaa on otettava ennakkoluulottomasti käyttöön.

Elämä on lahjaa syntymästä hautaan. Eutanasian laillistamisen sijaan tahdomme hyvän saattohoidon ulottuvan kaikille sitä tarvitseville. Myös Länsi-Uusimaa tarvitsee oman saattohoitoyksikön sekä riittävästi saattohoitoon erikoistunutta henkilöstöä.

Virkeyttä elämään!

Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen on kannattavaa, sillä se vahvistaa kuntalaisten terveyttä, parantaa elämänlaatua ja sen myötä tuo säästöä sairaskuluissa. Myös erilaisille yhteisöllisyyttä lisääville toimille on oltava paikkansa.

Haluamme uudet lohjalaiset mukaan yhteisöihimme. Kotouttamisessa tärkeää on kieli- ja kulttuurikoulutus, aiemmin hankitun osaamisen ja ammattitaidon kartoittaminen ja hyödyntäminen.

Kuntalaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa on tuettava paitsi pitämällä huolta Hiiden opiston tarjonnasta, myös tarjoamalla taiteen tekemiselle tiloja ja mahdollisuuksia esittää taideteoksia. Lohjan vahvuutena on syvä historiallinen perinne, jota tulee hyödyntää myös matkailun kehittämishankkeissa.

Pidetään koko Lohja mukana!