Yhdistys

TULE JÄSENEKSI

TULE JÄSENEKSI

Sääntöjen mukaan Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry:n jäsen voi olla jokainen, joka on Suomen Kristillisdemokraattien (KD) paikallisosaston naisjäsen. Liittyessäsi KD Naisten jäseneksi, sinut liitetään samalla oman asuinalueesi naispiiriin.

Jäsenanomuksen tekeminen:

A. Liityt uutena jäsenenä puolueeseen sekä sen naisjärjestöön

Jos olet vasta liittymässä puolueen jäseneksi, niin lisää jäsenhakemukseen myös merkintä halustasi liittyä naisjärjestöön. Jäsenhakemuslomakkeen voit täyttää mm. netissä ja sinne pääset tästä.

B. Olet jo KD:n paikallisosaston jäsen

Jos jo olet paikallisosaston jäsen, niin laita vapaamuotoinen jäsenanomuksesi joko

· oman naispiirisi puheenjohtajalle/sihteerille tai · KD Naisten toimistoon: [email protected].

Oman naispiirisi puheenjohtajan/sihteerin yhteystiedot löydät Naispiirit-valikosta, jonne pääset tästä.

KD NAISTEN SÄÄNNÖT

I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry, Finlands Kristdemokratiska (KD) Kvinnor rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Suomi.

Yhdistys toimii valtakunnallisena naisjärjestönä ja se kuuluu valtakunnallisena erityisjärjestönä Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p:seen, jota näissä säännöissä nimitetään puolueeksi.

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:

2.1 vaikuttaa maamme kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi ja yhteiskuntamme rakentamiseksi Jumalan sanaan pohjautuen

2.2 vahvistaa kristillisiä arvoja kunnioittavien naisten yhteiskunnallista vastuuntuntoa ja poliittista yhteistyötä.

Toiminta
Tarkoituksena on:

3.1 tehdä poliittista ja sivistyksellistä valistustoimintaa sekä opinto- ja koulutustoimintaa

3.2 tehdä aatteellista ohjelmatyötä

3.3 toimia yhteistyössä puolueen, sen jäsenten ja jäsenjärjestöjen kanssa

3.4 järjestää kokouksia ja koulutus-, puhe-, juhla- sekä muita tilaisuuksia

3.5 harjoittaa julkaisutoimintaa

3.6 toimia yhdyssiteenä Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:n naispiirien välillä.

Yhdistys on oikeutettu omistamaan irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottamaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia, sekä toimintansa tukemiseksi toimeenpanemaan arpajaisia ja varainkeräyksiä. Toimintaansa varten yhdistys tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan.

Yhdistyksen toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen ja päätösten kanssa.

II JÄSENET

Varsinaiset jäsenet

Varsinaisina jäseninä ovat rekisteröidyt naispiirit. Jäseneksi voidaan ottaa sellainen Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:n naispiiri, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Jäsenhakemus on toimitettava kirjallisena liittohallitukselle, joka hyväksyy ko. naispiirin säännöt.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi liittokokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen puheenjohtajan. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Kunniajäseneksi liittokokous voi kutsua liiton toiminnassa ansioituneen naispiirin jäsenen.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät suorita jäsenmaksua.

Jäsenmaksu

Kunkin varsinaisen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu yhdistykselle. Jäsenmaksun suuruuden, tilitystavan ja -ajan määrää sääntömääräinen liittokokous.

Jäsenen eroaminen ja jäsenyydestä erottaminen

Liittokokous voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on yhdistyksen vastaista.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Se voi myös antaa edustajansa välityksellä eroilmoituksen liittokokouspöytäkirjaan.

III HALLINTO

Yhdistyksen hallinto

Ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Toimeenpanovalta on liittohallituksella, joka asettaa työvaliokunnan. Päivittäisiä tehtäviä hoitaa yhdistyksen toiminnanjohtaja.

9§ Sääntömääräinen liittokokous ja sen koollekutsuminen

Sääntömääräinen liittokokous pidetään joka vuosi lokakuun loppuun mennessä. Liittokokouksen ajan ja paikan määrää liittohallitus. Kutsu liittokokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeitse tai julkaistaan puolueen jäsenlehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10§ Ylimääräinen liittokokous ja sen koollekutsuminen

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, kun

10.1 liittokokous niin määrää

10.2 liittohallitus katsoo sen välttämättömäksi

10.3 vähintään kolme jäsentä tai 1/5 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityistä asiaa varten kokouksensa päätöksellä kirjallisesti pyytää.

Liittohallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen liittokokouksen koolle sääntöjen 9 §:n määräämällä tavalla.

10.4 liittokokouksen määräämänä ajankohtana

10.5 viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä liittokokousta on asianmukaisesti pyydetty.

11§ Liittokokousedustajat

Asianmukaisesti jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus lähettää liittokokoukseen äänivaltaisia edustajia seuraavasti:

Jokainen naispiiri lähettää kolme edustajaa ja lisäksi yhden edustajan jokaista alkavaa viittäkymmentä henkilöjäsentä kohden, kuitenkin niin, että edustajien yhteismäärä on korkeitaan kymmenen.

Naispiirit valitsevat edustajansa vuosikokouksessaan. Liittokokousedustajille valitaan yhtä monta varaedustajaa.

Liittokokouksessa on läsnäolo- puhe- ja aloiteoikeus seuraavilla: liittohallituksen jäsenillä, puolueen kansanedustajilla ja yhdistyksen esittelevillä toimihenkilöillä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä.

Liittokokous voi myöntää jäsenyhdistyksen henkilöjäsenelle oikeuden olla läsnä liittokokouksessa sekä erityisestä syystä myös puheoikeuden.

Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta.

12§ Sääntömääräisen liittokokouksen asiat

Sääntömääräisessä liittokokouksessa:

12.1 valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

12.2 todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

12.3 vahvistetaan kokouksen työjärjestys

12.4 asetetaan tarpeelliset toimikunnat tai siirretään niiden valinta liittohallituksen tehtäväksi

12.5 esitetään liittohallituksen toimintakertomus yhdistyksen edelliseltä toimikaudelta ja päätetään siitä

12.6 esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

12.7 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

12.8 päätetään liittohallituksen jäsenmäärä

12.9 valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen ensimmäinen, toinen ja kolmas puheenjohtaja. I:stä kutsutaan puheenjohtajaksi, II ja III:tta varapuheenjohtajiksi. Puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan valita enintään neljäksi kaudeksi peräkkäin.

12.10 valitaan liittohallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle

12.11 valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Molemmat voivat olla tilintarkastusyhteisöjä.

12.12 päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi

12.13 päätetään liittohallituksen jäsenten sekä muihin toimikuntiin ja kokouksiin valittujen edustajien sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista

12.14 käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

12.15 valitaan yhdistyksen puoluekokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa kaksivuotiskaudeksi sekä ehdokkaat puolueen luottamuselimiin puolueen sääntöjen mukaisesti

12.16 esitetään poliittinen tilannekatsaus

12.17 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§ Ylimääräinen liittokokous

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

14§ Liittokokouksen työjärjestys

Liittokokous voi ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman asian päätettäväksi kiireellisenä, mikäli 5/6 (viisi kuudesosaa) liittokokouksessa saapuvilla olevista kokousedustajista sitä haluaa ottaen huomioon yhdistyslain 23 §.

15§ Liittohallitus

Liittohallitukseen kuuluu ensimmäinen, toinen ja kolmas puheenjohtaja sekä jokaista naispiiriä kohden yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen omasta naispiiristä.

Naispiirit valitsevat liittohallituksen jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen omassa vuosikokouksessaan. Liittohallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan kaksivuotiskaudeksi.

Liittohallituksen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

16§ Liittohallituksen kokoontuminen

Liittohallitus kokoontuu I puheenjohtajan estyneenä ollessa toisen tai kolmannen puheenjohtajan kutsusta. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on hallituksen jäsenistä puolet ja näistä vähintään yksi on puheenjohtaja.

17§ Liittohallituksen tehtävät

Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:

17.1 valita vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan työvaliokuntaan kalenterivuodeksi kolmen puheenjohtajan lisäksi 1-2 jäsentä liittohallituksen ohjeiden mukaista juoksevien asioiden hoitamista varten

17.2 johtaa yhdistyksen toimintaa liittokokouksen päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi

17.3 kutsua liittokokous koolle ja valmistella kokouksen käsiteltäviksi tulevat asiat: esittää yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä laatia toimintakertomus ja tilinpäätös

17.4 huolehtia yhdistyksen varainhankinnasta ja vastata varojen ja omaisuuden hoidosta talousarvion antamien ohjeiden mukaisesti

17.5 ottaa yhdistykselle toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja heille maksettavista korvauksista

17.6 hyväksyä uudet jäsenet

17.7 tarkistaa ja hyväksyä jäsenten säännöt ja sääntöjen muutokset

17.8 antaa jäsenille toiminta-apua ja ohjeita

17.9 hoitaa muut yhdistyksen toimintaan kuuluvat tehtävät

18§ Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajat ja 1-2 muuta liittohallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Työvaliokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Työvaliokunta valmistelee liittohallitukselle tehtävät ehdotukset sekä hoitaa liittohallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita.

IV LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

19§ Puheenjohtajat

Liittohallituksen puheenjohtajien tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa yhdessä liittohallituksen kanssa ja valvoa, että yhdistystä hoidetaan sääntöjen sekä liittokokouksen ja liittohallituksen päätösten mukaisesti.

Puheenjohtajien tehtävänä on yhdistyksen strategian luominen ja politiikan suuntaviivojen kehittäminen.

20§ Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtävä on yhdessä puheenjohtajien kanssa ohjata yhdistyksen toimintaa, toimia liittohallituksen sihteerinä, hoitaa yhdistyksen asioita liittohallituksen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti.

21§ Tilintarkastajat

Yhdistyksen hallintoa ja varainhoitoa tarkastavat vuosittain tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Liittohallituksen valmistelema tilinpäätös sekä toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle hyvissä ajoin ennen liittokokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen liittokokousta.

V MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

22§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

23§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat ensimmäinen, toinen ja kolmas puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.

24§ Oikeudellinen kantaminen ja vastaaminen

Yhdistyksen puolesta kantaa ja vastaa oikeudellisesti liittohallitus tai sen valtuuttama henkilö

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

25§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa päätettäväksi liittokokouksessa, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa, ja päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä sekä jos asia on käsitelty liittohallituksessa. Sääntöjen muutokselle on hankittava lisäksi puoluehallituksen hyväksyminen.

Sääntöjen muutosehdotuksen voi tehdä liittohallitus tai jäsen, jonka tulee toimittaa kokouksensa päätöksen mukainen kirjallinen esitys liittohallitukselle vähintään kolme kuukautta ennen liittokokousta.

26§ Yhdistyksen purkaminen

Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua pidettävässä sitä varten ilmoitetussa liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:lle naisten puoluetyön tukemiseksi.

27§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

***